ITEACHERZ QUICK VIEW

02 September, 2011

శిశు మరణాల్లో అగ్రగామి భారత్ :: డబ్ల్యు హెచ్ వో


2.9.11 ఈనాడు మెయిన్ పేజి :: X¾Û-{d-’ïä ÍŒE¤ò§äÕ P¬ÁÙ-«Û© ®¾¢Èu ¦µÇª½-Åý-©ð¯ä ‡Â¹×ˆ-«E “X¾X¾ªÍŒ ‚ªî’¹u ®¾¢®¾n(-œ¿¦Öxu-å£ÇÍý-„î) ®¾êªy©ð ÅäL¢C. X¾ÛJ-šðx¯ä “¤ÄºÇ-©Õ Âî©ðp§äÕ P¬ÁÙ-«Û© ®¾¢Èu “X¾X¾¢ÍŒ-„ÃuX¾h¢’à “¹«Õ¢’à Ō’¹Õ_-Åî¢C. ¨ ®¾¢Èu 1990©ð 4.6 NÕL§ŒÕ-ÊÕx ÂÃ’Ã 2009 ©ð 3.3 NÕL§ŒÕ-ÊÕx. ¦µÇª½-Åý©ð “X¾A\šÇ 9 ©Â¹~©-Â¹× åXj’à P¬ÁÙ-«Û-©Õ X¾ÛšËdÊ ÂíCl-ªî-V-©ê ¹ÊÕo «â®¾Õh-¯Ão-ª½Õ. “X¾X¾¢ÍŒ-„ÃuX¾h¢’à ʄçÖ-Ÿ¿-«Û-ÅŒÕÊo „çáÅŒh¢ P¬ÁÙ «Õª½-ºÇ-©ðx ƒC 28 ¬ÇÅŒ-«ÕE œ¿¦Öxu-å£ÇÍý„î „ç©x-œË¢*¢C. ::  

Popular Posts