ITEACHERZ QUICK VIEW

30 April, 2013

NATURAL PAINKILLERS IN YOUR KITCHEN

Dont FEAR. You have to FEAR


Poetry I like most :: The Mother Hood by Smt.Meraj Fathima Garu

అమ్మతనం 
--by Meraj Fathima


కల్లు తాగిన కారుకూతల్లో
తన తల్లినే పతితగా వింటుంది.

కట్న కానుకలు తక్కువనే కరకునోళ్ళకు ,
జడిసి తల వంచుకుంటుంది.

ఆడపిల్లని కన్నావని తూలనాడినా,
తప్పు తనదే అనుకుంటుంది.

బిడ్డల నడవడిక బాగలేకున్నా,
తానే కారణమంటే నిజమే అనుకుంటుంది.

యెడారి ప్రస్తానంలో తీరని దాహాల వెంట,
పరుగులెడుతూనే ఉంది.

నడివయస్సులో కూడా తనవారికోసం,
పడిలేస్తూ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది .

కన్నకూతురికి పెళ్ళి చేసి ,
తనలాంటి రాత వద్దని మొక్కుకుంటుంది.

కోడలి నాగరికత ముందు,
నిశాని అయిన తానే తలఒగ్గుతుంది.

అందరిలో ఉన్నా ఒంటరితనం,
తన తప్పులేకున్నా నిందమోసేతనం.

ఇంటిల్లిపాదికీ నీడనిచే తరువుతనం,
అమ్మ పేమ కానే కాదు ఎప్పటికీ అరువుతనం.
30.4.13.
 
my comment:
" తరువు తనం " - అద్భుతమైన పోలిక.  ఇవ్వడమే తప్ప అడగడం తెలియనిది , ఎన్నో విధాలుగా ఆదర్శప్రాయం అయిన చెట్టు తో అమ్మ ను పోల్చడం .

Some Emergency Contacts


GO.2142 Dt 30.4.13 :: Rate of Interest is 8.7% (8.8% before) for APGLI, GPF, EWF for 2013-14

RC.No:1459, Dt: 28.4.13 :: Re-engage of CRPs and Part Time Instructors

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/c0d36ce07ac9a31b/Re-engage_of_CRPs_and_Part_Time_Instructors.doc?part=4&authuser=0

28 April, 2013

AP MODEL SCHOOLS PGT, TGT MERIT LISTS (ALL ZONES)

TGT MERIT LISTS

PGT MERIT LISTS

Ntfctn.No:333, Dt:27.4.13 :: Notification for Sectoral & Asst.Sectoral officers in D.P.O's from Gazetted & Non Gazetted officers

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/cebaaa306484bb60/notification.sectoral.pdf?part=4&authuser=0

UPDATE YOUR AADHAR DETAILS THROUGH ONLINE(MOBILE NUMBER REQUIRED) OR BY POST

Aadhaar Self Service Update Portal ( UIDAI ) is committed to provide resident friendly eco-system and self service update portal is one of the various touch points to update their profile in 3 easy steps: STEP 1: Login with Aadhaar, STEP 2: Submit your Update Request and STEP 3: Upload Documents.

Note that Update here refers to any changes as well as corrections, if required, in resident´s original Aadhaar letter.

Who can use this portal?

Any resident with a mobile number can update their profile usingthisportal. Mobile number is mandatory to receive password for login.

What all information can be updated through this portal?

Residents can update Name, Address, Gender, Date of Birth and Mobile Number through this portal. For other updates, please visit Aadhaar Enrollment /Update Center.

What are the documents required to be submitted along with an update request?

Residents are required to upload self attested copy of relevant documents for update/ correction.

Will resident information be Updated immediately after submission of request?

Submission of information for update does not guarantee update of Aadhaar data. The information submitted is subject to verification and validation.


visit the followed link for more details:
https://portal.uidai.gov.in/updatePortal/home.action

25 April, 2013

Proposed Draft Syllabus by SCERT(6,8,9 syllabus for 2013-14)

Dear Teachers, here you can download the proposed draft syllabus by SCERT during 2010 and asked for suggestions from public. After getting suggestions the draft syllabus may be reviewed slightly. But the reviewed copy was not published and not availablle. Hence you can have the draft syllabus here and you can prepare yourself for the coming acadamic year. Happy Teaching.
'
https://groups.google.com/group/gunasri/attach/facaf07dbd9afb47/proposed%20SCERT%20syllabus%20for%202011-12.rar?part=4

Crimes against women :: A PTI Analysis

Dear viewers, take precautions to prevent crimes against your girl childs & students  --admin, iteacherz

IKYOPADHYAYA MAGAZINE :: April 2013

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/7d5e8cb4477e519c/April%202013.pdf?part=4&authuser=0

24 April, 2013

AP MODEL SCHOOLS Principals merit list for interviews

Date and Time of Verification: 2/5/13 and 3/5/2013, 9.30 AM Venue: : GOVERNMENT GIRLS HIGH SCHOOL, MAHABUBIA, OPP: LEPAKSHI EMPORIUM, (NEAR NIZAM COLLEGE), GUNFOUNDARY, ABIDS, HYDERABAD-500001, A.P

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/224c78bbf349b337/principalht.pdf?part=4&authuser=0

School wise Data for RATIONALISATION of Prakasam District 2012-13

Download excel file which is formatted to get Mandala wise lists for sake of our union members.

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/89bff8a6be35a421/SCHOOL%20WISE%20DATA%20FOR%20RATIONALIZATION%20OF%20TEACHERS%20IN%20%20PRAKASAM%20DISTRICT%202012-13.xls?part=4&authuser=0

School wise data for RATIONALISATION OF SCHOOLS AND POSTS in Prakasam Dist

https://docs.google.com/file/d/0B_UBT-NAPNXHU3hwR0V4b1hLNU0/preview?pli=1

Agenda Items discussed in meeting conducted by DEO WITH MEO's & Dy.E.O's on 22.4.13

As per Rc.No.Spl/DEO/2013, Dt: 20-4-2013 of DEO, Prakasam Meeting with MEO's, Dy.E.O's in the district on 22-4-2013 the following items were discussed.

AGENDA :
1. List of `0` enrolment schools with post sanction/working/vacant/ available accomdation also updated bank account pass books of such schools.

2. List of schools with 1 - 10 enrolment  with post sanction/working/vacant details and reasons for less enrolment and names of nearby schools with distance and enrolment/post sanction details of nearby schools

3. Category wise vacancy position of teachers.

4. Information about un-authorised absent teachers.

5. Information of the teachers appointed with Rs.398/- pay from the years 1990 to 1996 in the cadre of SGT/LPT/PET.

6. Recognised/Un recognised schools lists in the prescribed proforma already communicated along with copies of notices served to un recognised schools.

7. Complete information on rationalisation with enrolment as on 30-9-2012 and teachers position as on 30-4-2013.

8. Pending Monthly reports/Expenditure particulars/Opening balances of rice school wise as on 1-4-2013 in respect of MDM scheme.

Proc.RC.No.1272, Dt:15.4.2013 :: Instructions on Aadhar UDISE Children profile data collection & to enter online by PO, RVM, PRAKASAM

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/5a95c88824968e94/Proc_1272_child_info.doc?part=4&authuser=0

Human Computer SHAKUNTALA DEVI passes away.

Mathematical genius Shakuntala Devi, nicknamed as “human computer” for her ability to make complex mental calculations, died at a hospital here today following respiratory problems.

She was 80.

“She passed away at Bangalore Hospital,” Shakuntala Devi Educational Foundation Public Trust Trustee D C Shivadev told PTI. Doctors declared her dead at 8.15 a.m., he said.

Devi was hospitalised a couple of weeks ago for critical respiratory problems, Shivadev said. “She developed heart and kidney problems later,” he added.

She found a slot in the Guiness Book of World Record for her outstanding ability and wrote numerous books like ‘Fun with Numbers’, ‘Astrology for You’, ‘Puzzles to Puzzle You’, and ‘Mathablit’. She had the ability to tell the day of the week of any given date in the last century in a jiffy.
J
Coming from a humble family, Shakuntala Devi’s father was a circus performer who did trapeze, tightrope and cannonball shows.

It was while she was playing cards with her father at the tender age of three that he found his daughter’s calculation abilities. It turned out that she beat him not by sleight of hand, but by memorising the cards.

At the age of six, she demonstrated her calculation skills in her first major public performance at the University of Mysore and two years later,she again proved herself successful as a child prodigy at Annamalai University.

However, despite apprehensions in some quarters, Devi did not lose her calculating ability when she turned adult like other prodigies such as Truman Henry Safford.

In 1977, Devi extracted the 23rd root of a 201-digit number mentally.

On June 18, 1980 she demonstrated the multiplication of two 13-digit numbers 7,686,369,774,870 x2,465,099,745,779 picked at random by the Computer Department of Imperial College, London. She answered the question in 28 seconds

RC.512, Dt.23.04.2013 :: Instructions on Uniforms Cost Payment of Amount to agencies

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/a1f624bd8e9f7a7f/rc.512_dt.23.04.2013_instructions_on_uniforms_cost_payment_of_amount_to_agencies.pdf?part=4&authuser=0

TENTH PAY REVISION COMMISSION QUESTIONNAIRE

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/ec28a1ab80579021/tenth_pay_revision_commission_questionaire.pdf?part=4&authuser=0

21 April, 2013

AP Inter I Year Results

Inter I Year General Results sites :

http://results.cgg.gov.in/StudentResult.do
http://results1.apit.ap.gov.in/
http://results2.apit.ap.gov.in/
http://examresults.ap.nic.in/

AP Inter first year 2013 Vocational Results :

http://results.cgg.gov.in/VStudentResult.do

Some more websites :

www.vurooz.com
www.netbadi.in
www.manabadi.com
www.manabadi.co.in
www.schools9.com
www.vidyavision.com

Ed.CET-2013 Notification released

Courses Offered:
B.Ed. Regular Course in the Colleges of Education in Andhra Pradesh for the academic year 2013-2014 namely viz. Government, Universities, Aided and Private.

B.Ed. Special Education (VI) Andhra University, Visakhapatnam

B.Ed. Special Education (MR) Dr. B.R. Ambedkar University, Srikakulam

Start of Submission & Registration of Online Application form: 08-03-2013

Last date for Submission of Online Application form without Late Fee: 22-04-2013

Last date for Submission of Online Application form with Late Fee of Rs.500/-: 30-04-2013

Date of the Examination: 03-06-2013

Eligibility for EDCET 2013

User Guide for EDCET 2013

EDCET Notification 2013

Model Application EDCET 2013

EDCET 2013 website

Inter 1st year Supplementary Results 2012 | Manabadi.com

http://www.results.manabadi.co.in/i1genase2012.htm

Memo.A4, Dt: 18.4.13 :: Funds Released to 0 Enrolment Schools during 2012-13 should be returned to DPO Accounts

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/3b1c8ccaa2c66f27/Memo.A4-Funds%20Released%20to%200%20Enrolment%20Schools%20during%202012-13%20should%20be%20returned%20to%20DPO%20Accounts.pdf?part=4&authuser=0

Rc.537, Dt:18.4.13 :: Closure of Alternative-Satellite Schools-enrol students in Nearby Schools

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/8898395f0d4c896c/Rc.537%2018Apr-Closure%20of%20Alternative-Satellite%20Schools-enrol%20students%20in%20Nearby%20Schools.pdf?part=4&authuser=0

Proc.5730, Dt: 18.4.13 :: Guidelines for Re-engaging the CRPs MIS Part Time Instructors IERTs

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/b6986c041ec0e56e/Proc.5730%20Dt%2018th%20Apr%20Guidelines%20for%20Re-engaging%20the%20CRPs%20MIS%20Part%20Time%20Instructors%20IERTs.pdf?part=4&authuser=0

RC:912,Dt:18.4.13 :: Educational activities to be conducted in first week of June

https://groups.google.com/group/gunasri/attach/5e36c3cfd0052ae1/rc.912_educational_activities_to_be_conducted_during_1st_week_of_june.pdf?part=4&authuser=0

CCE ANNUAL GRADING, PROMOTION LIST SOFTWARE FOR 2012-13 by IBK, Nellore updated on 20.4.13

Students Promotion List Excell Programme For The Academic Year 2012-2013 For Primary & UP Level as per RVM

*Individual Grading Register For the Academic Year -2012-2013 for IX and X th Classes
*Individual Grading subject wise medium wise Abstract Subject wise Medium Class wise Caste wise grading For Class I To VIII
*CC E Promotion Lists For Primary Level & UP Level as per RVM
*Updated on 20/04/2013 7:30AM

CCE ANNUAL GRADING, PROMOTION LIST SOFTWARE 2012-13

16 April, 2013

PECET 2013 Notification Issued

*Start of Submission & Registration of Online Application form 05-03-2013 (Tuesday)

*Last date for Submission of Online Application form 18-04-2013 (Thursday)

*Date of the Examination 02-05-2013(Thursday) Onwards

*Date of Examination : 02-05-2013 Onwards

*Last date for Online submission & Fee : 350/-18-04-2013


Application Forms will be accepted through Online only. Payment can be made through AP Online & e-Seva, Mee-Seva. Payment can be made through Credit Card,Debit Card.

PECET Instruction Booklet (English)

PECET 2013 Notification

PECET 2013 Instfiction Booklet (Telugu)

Syllabus

15 April, 2013

DIETCET 2013 NOTIFICATION ISSUED

*Payment Start Date: 12.04.2013
*Application Submission Start Date: 13.04.2013
*Payment Last Date: 25.4.2013
*Application Submission Last Date: 26.4.2013

DIETCET ONLINE APPLICATION

DIETCET 2013 Notification

INFORMATION BULLETIN

For more details click here


13 April, 2013

10 April, 2013

STEP-UP SENIORITY LISTS OF ALL S.A's UPDATED BY DEO, PRAKASAM ON 5.4.13

Updated STEP_UP Seniority list of School Assistants Subject wise by DEO, PRAKASAM (Updated on 05-04-2013) are available here to download.

SA(ENGLISH)

SA(PS)

SA(TELUGU)

SA(HINDI)

SA(BS)

SA(SS)

SA(MATHS)

01 April, 2013

CCE ANNUAL GRADING 2012-13 & EXCEL PROGRAMME PREPARED FOR CCE GRADING BY IBK, NELLORE

annual Grading CCE 2012-13

Individual Grading Register For the Academic Year -2012-2013 ( Class I To VIII CCE & IX & X as per SSC Grading System) Updated by IBK, NELLORE on 31.3.13

Excel Programme for CCE Evaluation

Popular Posts